REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.dkdetektyw.pl

Dzień dobry,


Na mojej stronie internetowej www.dkdetektyw.pl możesz kupić moje usługi oraz stworzone przeze mnie produkty elektroniczne, w szczególności konsultacje online, kursy online, e-booki. Ten Regulamin pozwoli Ci zapoznać się z informacjami dotyczącymi m.in. warunków i zasad składania Zamówień, zawarcia Umowy Sprzedaży, sposobów dostawy i form płatności dostępnych w Sklepie, a także procedury odstąpienia od umowy, czy postępowania reklamacyjnego.
Dbam o Twoje prawa jako Konsumenta i informuję Cię, iż nie możesz zrzec się praw przyznanych Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości będą tłumaczone na Twoją korzyść, a postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć, ani wyłączyć żadnych przysługujących Ci praw. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Ci jako Konsumentowi określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Pozdrawiam Cię serdecznie!


Dawid Kuciel – DKDetektyw
e-mail: kontakt@dkdetektyw.pl

Spis treści:

 1. Dane kontaktowe.
 2. Definicje.
 3. Postanowienia ogólne.
 4. Wymagania techniczne.
 5. Usługi elektroniczne.
 6. Założenie Konta w Sklepie i Konta na platformie kursowej.
 7. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży.
 8. Formy płatności.
 9. Dostawa.
 10. Realizacja zamówienia.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem.
 12. Reklamacje.
 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta.
 14. Prawa autorskie i Licencja.
 15. Ochrona danych osobowych.
 16. Postanowienia końcowe.

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem.
Załącznik nr 2 – Formularz reklamacji.

§ 1. DANE KONTAKTOWE

Sklep internetowy dostępny w domenie https://dkdetektyw.pl/sklep/ prowadzony jest przez Dawida Kuciel, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DK Group Dawid Kuciel, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ul. Porfirowa 46, 32-067 Zalas, NIP: 5130193193, REGON: 381380160.
W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem sklepu możesz skontaktować się ze mną wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@dkdetektyw.pl

§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuję, że poniższe pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego (dostępny w zakładce Regulamin pod adresem https://dkdetektyw.pl/regulamin ), który określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego, a także zasady oraz warunki korzystania ze Sklepu. Dostęp do Regulaminu możliwy jest nieodpłatnie w każdym czasie. Kupujący może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób, np. poprzez wydruk, pobranie, zapis na trwałym nośniku.
 • Serwis – strona internetowa Sprzedawcy dostępna pod adresem https://dkdetektyw.pl i jej podstronach.
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://dkdetektyw.pl/sklep/ i jego podstronach, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupu Produktów lub Usług dostępnych w Sklepie.
 • Sprzedawca – Dawida Kuciel, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DK Group Dawid Kuciel, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ul. Porfirowa 46, 32-067 Zalas, NIP: 5130193193, REGON: 381380160.
 • Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną (tzw. ułomna osoba prawna), która na zasadach określonych w Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (w tym zawarcia Umowy Sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22¹ Kodeksu cywilnego).
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Formularz Zamówienia – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego polegająca na udostępnieniu w Sklepie formularza, za pomocą którego Kupujący może złożyć Zamówienie dotyczące Produktów lub Usług.
 • Formularz kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego umożliwiająca przesłanie zapytania do Sprzedawcy.
 • Produkt – dostępne w Sklepie produkty elektroniczne stanowiące treści cyfrowe w rozumieniu art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą, w szczególności:
 • Pliki elektroniczne (np. e-booki, zdjęcia) – mają postać elektroniczną i nie są zapisywane na żadnym nośniku materialnym. Informacja o dostępnym formacie zawarta jest w opisie danego Produktu. Dostęp do plików elektronicznych Kupujący otrzymuje po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę.
 • Usługi – dostępne w Sklepie usługi będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą, w szczególności:
 • Konsultacje online – rozmowa realizowana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Skype, Zoom, telefon). Czas trwania konsultacji online oraz jej zakres znajduje się w opisie danej Usługi.
 • Umowa Sprzedaży – umowa o dostarczenie treści cyfrowych, umowa o świadczenie usług, umowa sprzedaży, umowa licencji lub inna umowa dotycząca Produktów lub Usług zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach Sklepu z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 • Konto w Sklepie – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego polegająca na możliwości dobrowolnej rejestracji w Sklepie, w szczególności w celu wglądu do historii Zamówień zrealizowanych w Sklepie.
 • Operator płatności – system płatności Tpay (https://tpay.com/) należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61 – 808 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN (wpłacony w całości).
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu, prowadzi sprzedaż Produktów i Usług dostępnych w Sklepie, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego Usługi elektroniczne, a Kupujący może dokonać zakupu Produktów i Usług uwidocznionych na stronie Sklepu.
 2. Informacje o Produktach i Usługach podane na stronie Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie ceny Produktów i Usług podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 4. Informacje o cenie Produktu lub Usługi, cechach oraz istotnych właściwościach są podane w Sklepie przy prezentowanym Produkcie lub Usłudze.
 5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena każdorazowo podawana na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 6. Do każdego Zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT w wersji elektronicznej, która zostaje automatycznie wysyłana na adres e-mail Kupującego, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę. Kupujący wyraża również zgodę na przesyłanie w wersji elektronicznej faktur korygujących i duplikatów.
 7. Zamówienie może złożyć wyłącznie Kupujący, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. Dostęp do Serwisu może zostać ograniczony z powodu: konieczności przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, wystąpienia awarii i błędów, wystąpienia siły wyższej lub innych zewnętrznych zdarzeń, które są niezależne od Sprzedawcy.
 9. Kupujący nie może dokonywać zakupu anonimowo, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 10. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 11. Podczas korzystania ze Sklepu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie ich za pośrednictwem dostępnych w Sklepie formularzy.
 12. Kupujący korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do:
 • niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • korzystania ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
 • korzystania z zakupionych Produktów wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień, wystarczające jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych przez system teleinformatyczny Kupującego. Wystarczające są:

 • urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu (np. komputer, tablet, telefon) z dostępem do sieci Internet;
 • odpowiednie oprogramowanie, w tym odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej z obsługą Javy, Java Script oraz plików cookies (np. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari);
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail) umożliwiającego odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego;
 • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .pdf oraz w zależności od specyfiki Produktu innych formatów (np. .epub, .mobi, .doc, .docs, .xls, .mp3, .mp4);


w przypadku Konsultacji online – oprogramowanie umożliwiające przeprowadzanie rozmowy na odległość (np. Skype, Zoom, telefon).
Jeśli do korzystania z Produktu lub Usługi zakupionych przez Kupującego niezbędne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Kupującego innych wymagań technicznych, niż określone w ust. 1, warunki te każdorazowo wskazane będą w opisie Produktu lub Usługi.

§ 5. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługi elektroniczne, w tym umożliwia mu złożenie Zamówienia w Sklepie poprzez Formularz Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży, założenie Konta w Sklepie, założenie Konta na platformie kursowej, wysyłanie Newslettera, kontaktowanie się za pomocą Formularza kontaktowego itp.
 2. Szczegóły dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci wysyłki Newslettera znajdują się w Polityce prywatności.
 3. Świadczenie Usług elektronicznych polegających na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie i zawarcia Umowy Sprzedaży, założeniu Konta w Sklepie, założeniu Konta na platformie kursowej, wysyłaniu Newslettera, kontaktowaniu się za pomocą Formularza kontaktowego itp. jest bezpłatne. Odpłatne są natomiast Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu i składaniem Zamówień, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, a w szczególności środki, które służą zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione, w tym stosuje protokół SSL.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Kupujący, w razie zauważenia nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu może poinformować o tym Sprzedawcę.
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych i funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy np. wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@dkdetektyw.pl. Zaleca się, aby Kupujący w opisie reklamacji podał informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz podał swoje dane kontaktowe (ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę). Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 6. ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE I KONTA NA PLATFORMIE KURSOWEJ

 1. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Posiadanie Konta w Sklepie umożliwia Kupującemu w szczególności podgląd historii zrealizowanych Zamówień, swoich danych podanych w Sklepie, przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne podstawienie danych Kupującego do Formularza Zamówienia (po uprzednim zalogowaniu się).
 3. Kupujący może założyć Konto w Sklepie po uprzedniej rejestracji (wypełnieniu formularza rejestracyjnego „Rejestracja”) i akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności. Aby zarejestrować Konto w Sklepie, Kupujący musi podać adres e-mail oraz utworzyć hasło.
 4. Po rejestracji, na podany adres e-mail Kupującego zostaną wysłane informacje związane z założeniem Konta w Sklepie.
 5. Z chwilą dokonania przez Kupującego skutecznej rejestracji Konta w Sklepie między nim, a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący w każdej chwili może ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, usuwając swoje Konto w Sklepie. Żądanie usunięcia Konta w Sklepie Kupujący może zgłosić także Sprzedawcy. Usunięcie Konta w Sklepie powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wskutek usunięcia Konta w Sklepie Kupujący traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego Koncie.
 6. Kupujący loguje się do Konta w Sklepie z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz ustalonego przez siebie hasła. Po zalogowaniu Kupujący może wprowadzić swoje dane identyfikacyjne i adresowe.
 7. Kupujący nie powinien ujawniać swoich danych do logowania do Konta w Sklepie osobom trzecim.

§ 7. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Składanie Zamówień w Sklepie możliwe jest poprzez założenie Konta w Sklepie lub bez konieczności rejestracji poprzez poprawne wypełnienie Formularza Zamówienia.
 2. Aby złożyć Zamówienie (zamówić Produkt lub Usługę za pośrednictwem Sklepu), Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • wybrać Produkt lub Usługę będące przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;
  • w przypadku Zamówienia Usługi (Konsultacji online) Kupujący powinien wybrać termin realizacji Usługi w dostępnym podczas składania Zamówienia kalendarzu online lub skontaktować się ze Sprzedawcą celem ustalenia terminu;
  • w trakcie procedury składania Zamówienia, aż do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący ma możliwość modyfikowania Zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru Produktu/Usługi, ilości, formy płatności, danych podanych w formularzu;
  • w celu sfinalizowania Zamówienia Kupujący powinien z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”;
  • zalogować się do swojego Konta w Sklepie, założyć Konto w Sklepie lub wypełnić Formularz Zamówienia „Dane do płatności” wpisując wskazane dane, w zależności od wybranej opcji (osoba fizyczna/firma): imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto), telefon, adres e-mail, numer NIP firmy, uwagi do zamówienia; dane obowiązkowe do wprowadzenia są odpowiednio zaznaczone;
  • wybrać formę płatności za Zamówienie;
  • jeśli Kupujący posiada kupon rabatowy i chce z niego skorzystać, powinien go wpisać w miejscu oznaczonym jako „Kupon rabatowy” i kliknąć przycisk „Zastosuj kupon”;
  • przed dokonaniem finalizacji Zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz zaakceptować te dokumenty (po zapoznaniu się z ich treścią), co potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia; akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia;
  • wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych/rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • potwierdzić wolę zawarcia Umowy Sprzedaży i kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za złożone Zamówienie (Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu pociąga za sobą obowiązek zapłaty na rzecz Sprzedawcy).
 3. Wysłanie Zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. Jeśli Kupujący wybrał formę płatności za Zamówienie w postaci płatności online za pośrednictwem Operatora płatności Tpay, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Tpay celem dokonania płatności za złożone Zamówienie. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przeniesiony na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i jego szczegółami. Umowę Sprzedaży Produktów lub Usług objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Kupującego.
 5. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Kupującego zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzoru formularza reklamacyjnego.

§ 8. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności za Zamówienie:
  • Płatność przelewem elektronicznym online i płatność kartą – płatne na konto Sprzedawcy za pośrednictwem Operatora płatności Tpay.
  • Pozostałe formy wyraźnie wskazane przy Produkcie przed złożeniem Zamówienia.
 2. Z uwagi na formę płatności dostępną w Sklepie Kupujący za złożone Zamówienie powinien zapłacić niezwłocznie, tj. po dokonaniu Zamówienia i przekierowaniu go na stronę Operatora płatności.
 3. Informacje dotyczące form płatności znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Płatności i dostawa oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania Zamówienia.

§ 9. DOSTAWA

 1. Produkty dostępne w Sklepie są dostarczane Kupującemu bezpośrednio po zakupie, nie później niż w ciągu 72 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Kupującego. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z dostarczeniem Produktów.
 2. Zamówienia złożone na Konsultacje online dostępne w Sklepie realizowane są telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość w czasie wybranym przez Kupującego w kalendarzu online dostępnym podczas składania Zamówienia lub w czasie indywidualnie uzgodnionym ze Sprzedawcą. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych ze skorzystaniem z Usługi.
 3. Informacje dotyczące dostawy znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Płatności i dostawa oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania Zamówienia.

§ 10. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Dostęp do wykupionego Produktu przyznawany jest automatycznie po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę, nie później niż w ciągu 72 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Kupujący otrzymuje wówczas wiadomość e-mail zawierającą instrukcję pobrania Produktu lub uzyskania dostępu do zakupionego Produktu.
 2. Produkty objęte przedmiotem Zamówienia uważa się za dostarczone Kupującemu w całości: z chwilą wysyłki wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Realizacja Usługi (Konsultacji online) następuje po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę, w terminie wybranym w kalendarzu online podczas składania Zamówienia lub ustalonym ze Sprzedawcą.
 4. Jeśli w opisie danego Produktu lub Usługi wskazano inny termin dostawy, obowiązuje zasady wskazane w tym opisie.

§ 11. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3 – 5.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • 1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • 2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku Zamówienia Produktu, jeżeli w toku składania Zamówienia Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. Kursy online, Pliki elektroniczne) lub pobrał Produkt przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Zamówienia Usługi (np. Konsultacji online), jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. W przypadku Zamówienia Usługi (np. Konsultacji online), której wykonywanie na wyraźne żądanie Konsumenta rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 6. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. pismo wysłane pocztą (na adres: DK Group Dawid Kuciel, ul. Porfirowa 46 , 32-067 Zalas) lub pocztą elektroniczną (na adres e-mail: kontakt@dkdetektyw.pl ).
 7. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku danych, np. e-mailem na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Konsumenta.
 8. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce Zwroty i reklamacje. Nie jest to jednak obowiązkowe. Formularz stworzony został wyłącznie w celu ułatwienia Konsumentowi skorzystania z jego praw. Konsument może też skorzystać z załącznika nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Do zachowania przez Konsumenta terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 3 – 5.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12. REKLAMACJE

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu Produktów lub Usług wolnych od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany mu Produkt lub Usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt lub Usługa ma wadę regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 2 powyżej, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego zostaje wyłączona wobec przedsiębiorców (osoby fizycznej, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzącej we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową).
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje żądanie. Jeśli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może:
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • żądać obniżenia ceny rzeczy o wskazaną przez niego kwotę,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w dowolnej formie, na przykład poprzez pismo wysłane pocztą (na adres: DK group Dawid Kuciel, ul. Porfirowa 46, 32-067 Zalas) lub pocztą elektroniczną (na adres e-mail: kontakt@dkdetektyw.pl ).
 6. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku danych, np. e-mailem na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Kupującego.
 7. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza reklamacji od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce Zwroty i reklamacje. Nie jest to jednak obowiązkowe. Formularz stworzony został wyłącznie w celu ułatwienia Kupującemu skorzystania z jego praw.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu kompletnej reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument:
  • uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. Kupujący będący Konsumentem w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 3. Konsument może skorzystać również z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platformy ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, która służy rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, czy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może znaleźć również na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

§ 14. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 1. Produkty dostępne w Sklepie mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Prawa autorskie do Produktu przysługują Sprzedawcy.
 3. Kupujący może korzystać z Produktu wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania z niego dla własnych potrzeb i na użytek własny. Rozpowszechnianie przez Kupującego treści objętych prawami autorskimi wykraczające poza własne potrzeby i użytek własny, bez zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie przysługujących Sprzedawcy praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udziela Kupującemu nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Produktu: niewyłącznej, nieprzenaszalnej, bez prawa udzielania sublicencji (Licencja).
 5. Licencja udzielana jest bezterminowo, chyba że co innego wynika z opisu danego Produktu.
 6. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawarte jest w cenie danego Produktu uiszczonej przez Kupującego.
 7. Udzielenie Licencji nie obejmuje praw Kupującego do:
  • przekazywania prawa do korzystania z Produktu innym osobom, niż Kupujący;
  • kopiowania Produktu w części lub całości, jeśli nie jest to niezbędne do korzystania z Produktu dla własnych potrzeb i na użytek własny;
  • tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie Produktów.

§ 15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Sprzedawca – Dawid Kuciel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DK Group Dawid Kuciel, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ul. Porfirowa 46, 32-067 Zalas, NIP: 5130193193, REGON: 381380160. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw z tym związanych można skontaktować się z Administratorem danych osobowych pocztą tradycyjną na podany wyżej adres lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@dkdetektyw.pl
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa Sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu zawierana jest w celu i na czas realizacji danego Zamówienia.
 2. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz wycofania nowych Produktów lub Usług, przeprowadzania lub odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz do zmiany cen Produktów lub Usług dostępnych w Sklepie. Uprawnienie to wprowadza się bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed wejściem w życie jakiejkolwiek zmiany, o której mowa powyżej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa, czy też z przyczyn organizacyjnych. Do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Kupujących z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu. Kupujący, którzy posiadają Konto w Sklepie lub Konto na platformie kursowej o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym, usuwając swoje konto lub kierując do Sprzedawcy żądanie usunięcia konta.
 5. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Regulamin obowiązuje od 08.03.2021 roku.
 7. Załącznik do niniejszego Regulaminu: