REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.dkdetektyw.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DKDETEKTYW
Za pośrednictwem serwisu https://www.dkdetektyw.pl Sprzedawca prowadzi Sprzedaż Produktów cyfrowych oraz Produktów fizycznych dostępnych w Sklepie oraz świadczy usługi drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin zawiera informacje dotyczące m.in. warunków i zasad składania Zamówień, zawarcia Umowy Sprzedaży, sposobów dostawy i form płatności, a także procedury odstąpienia od umowy oraz postępowania reklamacyjnego.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@dkdetektyw.pl

Spis treści:

 1. Dane kontaktowe
 2. Definicje
 3. Postanowienia ogólne
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 5. Newsletter
 6. Złożenie Zamówienia
 7. Realizacja Zamówienia
 8. Płatność i dostawa
 9. Prawo odstąpienia od umowy
 10. Reklamacje
 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta
 12. Ochrona danych osobowych
 13. Prawa własności intelektualnej
 14. Postanowienia końcowe


Załącznik nr 1 – Wzór Formularza odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem
Załącznik nr 2 – Wzór Formularza reklamacji

1. DANE KONTAKTOWE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.dkdetektyw.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę: Dawida Kuciel prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DK Group Dawid Kuciel, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ul. Porfirowa 46, 32-067 Zalas, NIP: 5130193193, REGON: 381380160.
 2. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Serwisu można skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@dkdetektyw.pl

2. DEFINICJE
Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się, że poniższe pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz kontaktowy – Usługa Elektroniczna umożliwiająca wysłanie zapytania do Sprzedawcy za pomocą dostępnego w Serwisie formularza.
 3. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu w Sklepie formularza, za pomocą którego Kupujący może złożyć Zamówienie dotyczące Produktów.
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (w tym zawarcia Umowy Sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kupujący/Usługobiorca – zarówno Konsument, Przedsiębiorca, jak i PPK.
 7. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych o produktach, usługach i aktualnych promocjach za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 8. Operator Płatności – system płatności Tpay (https://tpay.com/) należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61 – 808 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN (wpłacony w całości).
 9. Polityka prywatności – dokument określający szczegółowo zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępny pod adresem https://dkdetektyw.pl/polityka-prywatnosci/.
 10. Produkt – zarówno Produkt fizyczny, jak i Produkt cyfrowy.
 11. Produkt cyfrowy – dostępny w Sklepie produkt elektroniczny stanowiący treść cyfrową, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą, w szczególności e-booki, wzory dokumentów.
 12. Produkt fizyczny – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (w tym zawarcia Umowy Sprzedaży) związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta/PPK – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 15. Regulamin – niniejszy dokument dostępny pod adresem: https://dkdetektyw.pl/regulamin/, który określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego, warunki składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży, a także zasady i warunki korzystania z Serwisu, w tym Sklepu. Regulamin ten jest jednocześnie regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dostęp do Regulaminu możliwy jest nieodpłatnie w każdym czasie. Kupujący może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób, np. poprzez wydruk, pobranie, zapis na trwałym nośniku.
 16. Serwis/Sklep – strona internetowa Sprzedawcy dostępna pod adresem https://www.dkdetektyw.pl i jej podstronach, w tym sklep internetowy, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupu dostępnych Produktów.
 17. Sprzedawca/Usługodawca – Dawid Kuciel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DK Group Dawid Kuciel, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ul. Porfirowa 46, 32-067 Zalas, NIP: 5130193193, REGON: 381380160.
 18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży (dotyczy Produktów fizycznych), umowa o dostarczenie treści cyfrowych (dotyczy Produktów cyfrowych), umowa o świadczenie usług lub inna umowa dotycząca Produktów zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, której warunki określa Regulamin.
 19. Usługi Elektroniczne – bezpłatne usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu (w szczególności Formularz kontaktowy, Formularz Zamówienia, Newsletter).
 20. Usługobiorca – użytkownik Serwisu, który korzysta z Usługi Elektronicznej.
 21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 22. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w Regulaminie.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu, prowadzi sprzedaż Produktów fizycznych i Produktów cyfrowych (e-booki) dostępnych w Sklepie, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne, a Kupujący może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronie Sklepu.
 2. Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 4. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach są podane w Sklepie przy prezentowanym Produkcie.
 5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu każdorazowo podawana na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia Zamówienia przez Kupującego. Ceny Produktów podane w Sklepie przy każdym Produkcie nie obejmują kosztów dostawy.
 6. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu złożonego Zamówienia składają się cena Produktu brutto oraz koszty dostawy, o których mowa w pkt VIII Regulaminu.
 7. Do każdego Zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT w wersji elektronicznej, która zostaje wysyłana na adres e-mail Kupującego, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę.
 8. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. Dostęp do Serwisu może zostać ograniczony z powodu: konieczności przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, wystąpienia awarii i błędów, wystąpienia siły wyższej lub innych zewnętrznych zdarzeń, które są niezależne od Sprzedawcy.
 9. Podczas składania Zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych. Kupujący nie może dokonywać zakupu anonimowo, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 10. Zamówienie może złożyć wyłącznie Kupujący, który ma miejsce zamieszkania/siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego/Usługobiorcy usługi drogą elektroniczną, w tym w szczególności umożliwia złożenie Zamówienia przez Formularz Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży, wysłanie zapytania za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, zapisanie na Newsletter.
 2. Usługi Elektroniczne Sprzedawca świadczy bezpłatnie i zgodnie z Regulaminem. Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu są odpłatne.
 3. Do korzystania ze Serwisu, w tym składania Zamówień, wystarczające jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych przez system teleinformatyczny Kupującego. Wystarczające są:
  1. urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu (np. komputer, tablet, telefon) z dostępem do sieci Internet;
  2. odpowiednie oprogramowanie, w tym odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej z obsługą Javy, Java Script oraz plików cookies (np. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari);
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail) umożliwiającego odbieranie wiadomości e-mail przez Kupującego.
 4. Do korzystania z Produktów cyfrowych niezbędne jest oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF lub DOC/DOCS lub innym, w zależności od specyfiki danego Produktu cyfrowego. Informacje o dostępnym formacie każdorazowo wskazane są w opisie danego Produktu cyfrowego.
 5. Podczas korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie ich za pośrednictwem dostępnych w Serwisie formularzy.
 6. Kupujący korzystający z Serwisu zobowiązany jest do:
  1. niekorzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  3. korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
  4. korzystania z zakupionych Produktów zgodnie z udzieloną licencją.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu i składaniem Zamówień, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, a w szczególności środki, które służą zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione, w tym stosuje protokół SSL.
 8. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Kupujący/Usługobiorca w razie zauważenia nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu powinien poinformować o tym Sprzedawcę.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych i funkcjonowaniem Serwisu, Kupujący/Usługobiorca może zgłosić Sprzedawcy np. wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@dkdetektyw.pl. Zaleca się, aby Kupujący/Usługobiorca w opisie reklamacji podał informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu składanej reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz podał swoje dane kontaktowe (ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę). Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5. NEWSLETTER

 1. Kupujący/Usługobiorca może zapisać się na Newsletter. Zapisanie się na Newsletter jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Jeśli Kupujący/Usługobiorca zdecyduje się zapisać na Newsletter, Sprzedawca świadczy na jego rzecz Usługę Elektroniczną polegającą na wysyłaniu wiadomości e-mail o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy na wskazany przez niego adres.
 3. Aktywacja usługi Newsletter następuję poprzez wyrażenie przez Kupującego/Usługobiorcę zgody na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przez siebie adres e-mail.
 4. Rezygnacja z usługi Newsletter możliwa jest w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby zrezygnować z usługi Newsletter Kupujący/Usługobiorca powinien kliknąć aktywny link do anulowania subskrypcji/wypisania się z Newslettera znajdujący się na dole każdej wiadomości e-mail typu Newsletter lub zgłosić takie żądanie Sprzedawcy.

6. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca umożliwia Kupującemu złożenie Zamówienia w Sklepie i zawarcie Umowy Sprzedaży.
 2. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest bez konieczności rejestracji, poprzez poprawne wypełnienie Formularza Zamówienia.
 3. Aby złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu należy po wybraniu Produktu postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na podstronach Serwisu.
 4. W celu złożenia Zamówienia Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia oraz jego ilość, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  2. po dodaniu Produktu do koszyka można kontynuować zakupy lub od razu przejść do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  3. w trakcie procedury składania Zamówienia, aż do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący ma możliwość modyfikowania Zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru Produktu, ilości, danych podanych w formularzu;
  4. po przejściu do koszyka, jeżeli Kupujący posiada kupon rabatowy i chce z niego skorzystać powinien wpisać go w miejscu oznaczonym „Kupon rabatowy” oraz kliknąć przycisk „Wykorzystaj kupon”, a następnie w celu dokończenia procesu składania Zamówienia kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”;
  5. w celu sfinalizowania Zamówienia Kupujący powinien wypełnić Formularz Zamówienia wpisując wymagane dane, w zależności od wybranej opcji (osoba fizyczna/firma): imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres (ulica i numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu, adres e-mail (dane obowiązkowe do wprowadzenia są odpowiednio zaznaczone) oraz wybrać formę płatności i dostawy;
  6. przed dokonaniem finalizacji Zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz zaakceptować te dokumenty, co potwierdza zaznaczając odpowiednie pola (akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia);
  7. w przypadku Zamówienia dotyczącego Produktów cyfrowych Kupujący powinien wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. w celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za złożone Zamówienie, w tym obowiązek uiszczenia opłat za dostawę zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt VIII Regulaminu;
  9. Złożenie Zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Jeśli Kupujący wybrał formę płatności za Zamówienie za pośrednictwem Operatora płatności, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania płatności, a następnie na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożonego Zamówienia.
 6. Jeśli Kupujący wybrał jako formę płatności „przelew bankowy”, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz informacjami dotyczącymi dokonania płatności. Zapłata za Zamówienie powinna nastąpić w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Umowę Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą z chwilą złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 8. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail Kupującego Sprzedawca wyśle wiadomość z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres e-mail Kupującego wiadomości e-mail wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzoru formularza reklamacyjnego.
 9. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za Zamówienie na konto Sprzedawcy.

7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja Zamówienia obejmującego Produkt cyfrowy następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą instrukcję pobrania Produktu cyfrowego lub uzyskania do niego dostępu. Zamówienie uważa się za zrealizowane, a Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony Kupującemu w całości z chwilą wysłania mu powyższej wiadomości e-mail.
 2. Realizacja Zamówienia obejmującego Produkt fizyczny polega na przygotowaniu przez Sprzedawcę Zamówienia do wysyłki, w zależności od dostępnej i wybranej przez Kupującego formy dostawy. Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie przygotowania go przez Sprzedawcę do wysyłki i przekazania dostawcy. Do czasu realizacji złożonego Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Produktu fizycznego do Kupującego. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych od chwili przekazania Zamówienia do realizacji, chyba że inny czas realizacji Zamówienia wskazany jest w opisie Produktu. Jeśli Zamówienie obejmuje więcej, niż jeden Produkt fizyczny, a czas realizacji Zamówienia obejmującego te Produkty fizyczne jest zróżnicowany, czasem realizacji całości Zamówienia jest wskazany najdłuższy czas. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca wyśle na adres e-mail Kupującego potwierdzenie realizacji Zamówienia i rozpocznie wysyłkę Zamówienia do Kupującego.

8. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności za Zamówienie:
  1. płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy (przelew na konto bankowe Sprzedawcy);
  2. płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy za pośrednictwem Operatora płatności (przelew elektroniczny online, płatność kartą, blik, inne wskazane).
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem Operatora płatności, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za złożone Zamówienie niezwłocznie po przeniesieniu go na stronę Operatora płatności.
 3. Zapłata za Zamówienie powinna nastąpić w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. Kupujący nie ponosi żadnych opłat związanych z dostarczeniem Produktu cyfrowego.
 5. Kupujący ponosi koszty dostawy Produktu fizycznego, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 6. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy Zamówienia obejmującego Produkt fizyczny:
  1. przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej – standardowy, przybliżony czas dostawy wynosi od dwóch do pięciu dni roboczych od chwili przekazania Zamówienia do wysyłki, chyba że w opisie danego Produktu wskazano inny termin dostawy;
  2. paczkomat InPost – standardowy, przybliżony czas dostawy wynosi od dwóch do pięciu dni roboczych od chwili przekazania Zamówienia do wysyłki, chyba że w opisie danego Produktu wskazano inny termin dostawy.
 7. Jeśli w opisie Produktu wskazano inny termin dostawy, obowiązują zasady wskazane w tym opisie.
 8. Informacje dotyczące form płatności i dostawy prezentowane są Kupującemu na etapie składania Zamówienia.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 10 i 11 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta/PPK lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/PPK w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/PPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/PPK lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument/PPK wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument/PPK żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi/PPK w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/PPK przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument/PPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. pismo wysłane pocztą na adres: DK Group Dawid Kuciel, ul. Porfirowa 46, 32-067 Zalas lub na adres e-mail: kontakt@dkdetektyw.pl.
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi/PPK otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku danych, np. poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Konsumenta/PPK.
 6. Konsument/PPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe. Formularz stworzony został wyłącznie w celu ułatwienia Konsumentowi/PPK skorzystania z jego praw. Konsument może też skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 7. Do zachowania przez Konsumenta/PPK terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/PPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 9. Konsument/PPK ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Rzeczy należy odesłać na adres Sprzedawcy: DK Group Dawid Kuciel, ul. Porfirowa 46, 32-067 Zalas.
 11. Konsument/PPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. Jeżeli Konsument/PPK wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/PPK poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Konsument/PPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/PPK o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi/PPK wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/PPK sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 15. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/PPK, chyba że Konsument/PPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta/PPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/PPK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/PPK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. REKLAMACJE

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu Produktów wolnych od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany mu Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 2 powyżej, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego zostaje wyłączona wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje żądanie.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w dowolnej formie, np. poprzez np. pismo wysłane pocztą na adres: DK Group Dawid Kuciel, ul. Porfirowa 46, 32-067 Zalas lub na adres e-mail: kontakt@dkdetektyw.pl.
 6. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku danych, np. poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Kupującego.
 7. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza reklamacji od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe. Formularz stworzony został wyłącznie w celu ułatwienia Kupującemu skorzystania z jego praw.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu kompletnej reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

11.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA 

 1. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do:
  1. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. Konsument w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 3. Konsument może skorzystać również z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (Platforma ODR). Platforma ODR dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ i jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, która służy rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, czy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może znaleźć również na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  2. http://polubowne.uokik.gov.pl/

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących/Usługobiorców, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Sprzedawca. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw można skontaktować się z Administratorem danych osobowych pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adresy wskazane w pkt. I Regulaminu.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Produkty cyfrowe dostępne w Sklepie, opisy i zdjęcia Produktów, treści dostępne w Serwisie mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym. Rozpowszechnianie utworów bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 2. Kupujący może korzystać z Produktu cyfrowego wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania z niego dla własnych potrzeb i na użytek własny.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa Sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu zawierana jest w celu i na czas realizacji danego Zamówienia.
 2. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz wycofania nowych Produktów, przeprowadzania lub odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie. Uprawnienie to wprowadza się bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed wejściem w życie jakiejkolwiek zmiany, o której mowa powyżej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa, czy też z przyczyn organizacyjnych. Do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Kupujących z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu.
 5. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Regulamin obowiązuje od września 2022 roku.
 7. Załącznikami do Regulaminu są:
  1. Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem.
  2. Załącznik nr 2 – Formularz reklamacji.

Załącznik do niniejszego Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem.

Załącznik nr 2 – Formularz reklamacji.