Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku przy rozwodzie

Jeżeli przed ślubem nie podpisano intercyzy, w momencie jego zawarcia pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Wszystkie dobra materialne, jakie podczas trwania małżeństwa uda się zgromadzić, stanowią wspólnotę. Dopiero rozwód ją kończy, a małżonkowie muszą podzielić się majątkiem. Podział majątku przy rozwodzie może być i zazwyczaj jest kwestią sporną pomiędzy małżonkami.

Co tworzy majątek wspólny?

 1. Wynagrodzenie za pracę czy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Dochody z majątku wspólnego, ale także osobistego, na przykład lokaty, wynajmy lokalu itp., oszczędności na koncie czy też pracownicze fundusze emerytalne.
 3. Dobra materialne zakupione po ślubie, na przykład dom, mieszkanie, samochód itp.
 4. Kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Co składa się na majątek osobisty?


Majątek osobisty to taki, do którego prawo posiada ma tylko jeden małżonek. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyszczególnia następujące jego pozycje:

 1. Przedmioty zakupione przed małżeństwem.
 2. Przedmioty majątkowe, które otrzymano w drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny – chyba że darczyńca postanowił inaczej. Wyjątkiem są tutaj przedmioty zwykłego użytku domowego. Wchodzą one do wspólnoty.
 3. Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom.
 4. Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków. Jest to w wielu wypadkach trudny do jednoznacznej interpretacji przepis. Są to przede wszystkim przedmioty, których używa tylko i wyłącznie jeden małżonek. Na pewno będzie to odzież czy na przykład wózek inwalidzki. Nie będzie to z kolei na pewno samochód – ponieważ może on zaspokoić potrzeby innych członków rodziny. Należy pamiętać, że jeżeli twierdzisz, że dany przedmiot nabyty podczas małżeństwa należy do majątku osobistego, będziesz musiał udowodnić to przed sądem.
 5. Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, na przykład prawo do alimentów.
 6. Przedmioty uzyskane z tytułu wszelkiego rodzaju odszkodowań. Nie dotyczy to jednak renty.
 7. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków. Chodzi tu o wynagrodzenie czy też dochód za wykonaną pracę/zlecenie, które nie zostały jeszcze wypłacone. Po ich wypłaceniu wchodzą już do majątku wspólnego. Wyjątkiem może tutaj być wierzytelność, która została wypłacona po rozwodzie. Ona należeć będzie tylko do osoby ją otrzymującej.
 8. Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków; są to na przykład nagrody naukowe, artystyczne, literackie. Jednak nie kwalifikują się do nich chociażby premie w pracy czy też 13. wypłaty.
 9. Prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.
 10. Przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.


Kiedy jeden z małżonków występuje do sądu o podział majątku, należy przede wszystkim ustalić, co jest majątkiem wspólnym, a co majątkiem osobistym małżonków.

Nakłady na majątek wspólny


Bardzo ciekawą kwestią podczas podziału majątku jest rozliczenie nakładów i wydatków, które jedno z małżonków z majątku osobistego przeznaczyło na majątek wspólny. Zdarza się to, gdy na przykład jeden z partnerów przed ślubem zgromadził oszczędności, które potem zainwestował w remont wspólnego domu czy mieszkania. Sytuacja ta będzie dotyczyć większości przypadków, w których majątek osobisty będzie inwestowany w majątek wspólny. Najważniejszą kwestią jest jednak, aby udowodnić taki wkład w sądzie.

Czy sąd zawsze podzieli majątek po połowie? Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku przy rozwodzie


Aby sąd wziął w ogóle pod uwagę nierówny podział majątku, jedna ze stron musi przedstawić takie żądanie. Należy pamiętać, że jeżeli nawet jeden z małżonków zajmował się domem, a drugi pracował, nie jest to podstawą do nierównego podziału majątku. Przypadki nierównego podziału majątku przez sąd są bardzo rzadkie i dotyczą sytuacji patologicznych. Nie ma tutaj także znaczenia orzeczenie sądu co do tego, które z małżonków zostało winne rozpadowi małżeństwa, chyba że trwonienie majątku wspólnego było przyczyną rozwodu.
Jeżeli więc uważasz, że należy Ci się większa część majątku po rozwodzie, najlepszym rozwiązaniem będą negocjacje z małżonkiem. Zdarza się, że w obliczu kompromitującego materiału dowodowego małżonek godzi się na przekazanie większej części majątku.

Jak detektyw może pomóc przy podziale majątku?


Zatrudnienie prywatnego detektywa znacząco zwiększy Twoje szanse na uzyskanie podczas rozwodu więcej niż tylko połowy majątku. Prywatny detektyw podczas swoich działań może udowodnić, że Twój były małżonek nieroztropnie dysponował wspólnymi finansami. W tym celu podejmuje się jego obserwacji i zbiera wszystkie przydatne informacje związane z podziałem majątku. Przykładem tego typu działań będzie udowodnienie, że druga strona wydawała wspólne pieniądze na kochankę czy też trwoniła je na alkohol lub hazard.
Dla sądu bardzo ważne są dwa aspekty: osiąganie dochodów oraz rozsądne nimi gospodarowanie. Dlatego na przykład małżonka prowadząca gospodarstwo domowe traktowana jest na równi z małżonkiem, który prowadził firmę.
Czasem należy również wykazać, że nasz były partner niesprawiedliwie dzielił wspólne dochody, ograniczając drugiej osobie dostęp do majątku wspólnego.
Prywatny detektyw może pomóc Ci także podczas podziału majątku, jeżeli Twój partner w sposób nieuzasadniony chce uzyskać większą część majątku. Nie należy w takiej sytuacji się poddawać.

Z życia detektywa


Zgłosiła się do nas klientka, która podejrzewała męża o zdradę. Miała wspólne z nim konto oraz wgląd w jego finanse firmowe. Martwiła ją możliwość ewentualnej zdrady, ale także coraz słabsza kondycja ich firmy – mąż wypłacał coraz to większe kwoty z konta, które rzekomo miały być przeznaczone na zakup towaru do firmy.
Podczas naszej obserwacji potwierdziliśmy obawy klientki co do zdrady. Maż miał kochankę. Bardzo młodą, wymagającą od niego drogich prezentów kobietę. Pieniądze wybierał, aby płacić za podarunki gotówką i nie zostawić śladów płatności kartą. Podczas obserwacji udało nam się udokumentować nie tylko, że mąż zdradza naszą klientkę, ale również to, że nierozsądnie gospodaruje ich wspólnym budżetem. Zdobyte dowody pozwoliły na uzyskanie orzeczenia sądu o wyłącznej winie męża, udało się także uzyskać korzystniejszy podział wspólnego majątku niż standardowe pół na pół.

NEWSLETTER

Zostaw swój adres email, a otrzymasz darmowy ebook o narzędziach pracy detektywa. Zero spamu. Informacje o nowych artykułach prosto na Twój e-mail.

Leave a Reply

dziewiętnaście − osiemnaście =