Dowody w sprawie rozwodowej

Dowody w sprawie rozwodowej

Dowody w sprawie rozwodowej – detektyw radzi

Nie ma co ukrywać – duża część spraw realizowanych przez prywatnych detektywów w Polsce to właśnie zdobywanie dowodów na potrzeby rozwodu. Dzisiaj postaram się więc opisać podstawowy katalog dopuszczalnych dowodów przedstawianych w ramach tego typu postępowania. Nie jest to katalog zamknięty, a jedynie zawierający najczęściej stosowane dowody w sprawach o rozwód. Dowodem są każde fakty, które mają znaczenie dla sprawy. Jak już wiesz z moich wcześniejszych wpisów, postępowanie dowodowe nie jest potrzebne, jeżeli udało się Wam wcześniej dogadać i rozwód następuje bez orzekania o winie. Zobacz, jakie dowody mogą mieć znaczenie w innym przypadku.

Dowody z przesłuchania małżonków


Jest to pierwszy, podstawowy dowód, który przeprowadza Sąd. Przesłuchuje każdego z małżonków, zadaje szereg pytań i na tej podstawie próbuje ustalić okoliczności ustania pożycia małżeńskiego.

Dowody z przesłuchania świadków


Bardzo często się zdarza, że właśnie dowody z przesłuchania świadków maja ogromne znaczenie i duży wpływ na późniejszy wyrok Sądu.

Na świadka nie można powołać:

 • osoby, która nie ukończyła 13 lat
 • potomków stron postępowania, którzy nie ukończyli 17 lat
 • osoby, która jest niezdolna do spostrzegania lub komunikacji swoich spostrzeżeń
 • osób, które są zobowiązane do zachowania tajemnicy państwowej, jeżeli w wyniku zeznań mogłyby ją naruszyć
 • przedstawicieli zawodów, których obowiązuje tajemnica zawodowa, np. lekarzy (jeżeli mogli by tajemnicę naruszyć)
 • ustawowych przedstawicieli stron lub osób
 • mediatora z zakresu wcześniej prowadzonych mediacji, chyba że strony się na to zgodzą.

Kto może skorzystać z prawa do odmowy zeznań


Prawo do odmowy zeznań przysługuje:

 • każdemu z małżonków
 • osobom, od których wywodzą się strony (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie)
 • potomkom stron postępowania (dzieci, wnuki, prawnuki)
 • rodzeństwu
 • powinowatym w tej samej linii (teść/teściowa, zięć/synowa, szwagier/szwagierka, a także dziadkowie i wnuki małżonka).


Powyższe osoby mają prawo do odmowy składania zeznań. Pozostali świadkowie mogą jednak odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania, ale tylko i wyłącznie w określonych przypadkach, takich jak narażenie siebie lub bliskich osób na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową lub w przypadku możliwości złamania tajemnicy zawodowej.
Jeżeli chcemy powołać daną osobę na świadka, musimy podać jej dane, tj. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Należy również napisać, w jakim celu wzywa się danego świadka.


Jeżeli chcemy powołać daną osobę na świadka, musimy podać jej dane, tj. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Należy również napisać, w jakim celu wzywa się danego świadka.

Kochanka/kochanek jak świadek w sądzie


Podczas realizacji czynności detektywistycznych i dokumentowania zdrady w celu zwiększenia wartości zebranych materiałów, jeżeli taka jest wola klienta, ustala się również dane kochanka/ki (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub miejsce pracy). Dzięki takim działaniom można wezwać do sądu na świadka osobę, z którą małżonek dopuścił się zdrady. Należy pamiętać, że taka osoba wezwana jako świadek ma obowiązek stawiennictwa, a w przypadku jego niedopełnienia narażona jest na konsekwencje. Nie ma ona także prawa do odmowy składania zeznań. Jest to bardzo dobry dowód, który jest zgodny z prawem. Często sama informacja o wezwaniu kochanka/i na świadka w sądzie działa tak, że druga strona chce pójść na ugodę.

Dowody z dokumentu urzędowego lub prywatnego


Według Kodeksu postępowania cywilnego dokumenty możemy podzielić na:

 • dokumenty urzędowe – stworzone przez powołane do tego organy władzy publicznej (np. wyroki Sądów, odpisy aktu stanu cywilnego)
 • dokumenty prywatne – osoba, które je podpisała, złożyła oświadczenie, które jest w nich zawarte (np. zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o zarobkach).


Jako prywatny detektyw nie mogę pominąć faktu, że raport z przeprowadzonych czynności detektywistycznych należy właśnie do kategorii dowodu z dokumentu prywatnego.

Dowody z opinii biegłego


W pierwszej kolejności należy wiedzieć, że polskie prawo nie przewiduje instytucji biegłego wyznaczonego przez stronę. Strona ma prawo zlecić biegłemu przygotowanie opinii, jednak przez Sąd będzie ona traktowana w kategorii dokumentu prywatnego.
Sąd w przypadku zapotrzebowania na wiadomości specjalne wyznacza biegłego lub kilku biegłych, aby zasięgnąć ich opinii (np. z zakresu medycyny czy też psychologii).

Dowody z wywiadu środowiskowego


Artykuł 434: „Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron”. W przypadku rozwodu Sąd najczęściej stosuje wywiad środowiskowy, gdy rozwodzące się małżeństwo ma małoletnie dzieci i należy szczególnie zadbać o ich dobro. Wywiad środowiskowy może być ważnym dowodem w sądzie, ponieważ kurator może w swojej opinii zawrzeć wnioski końcowe związane z opieką nad dziećmi.

Dowody elektroniczne


Dowody elektroniczne mają taką samą moc jak wszystkie inne zgłoszone w toku postępowania. Strona przeciwna może jednak próbować zakwestionować prawdziwość dowodów, mówiąc na przykład, że to nie ona napisała daną wiadomość czy też że dane konto na portalu społecznościowym nie zostało założone przez nią. To do Sądu należeć będzie decyzja o dopuszczeniu lub wykluczeniu danego dowodu.

Przykładowe dowody elektroniczne:

 • nagrania audio
 • nagrania wideo
 • zdjęcia
 • billingi telefoniczne
 • wiadomości SMS
 • wiadomości e-mail
 • informacje z portali społecznościowych
 • wyciągi z rachunku bankowego.
 • załączniki dołączone do raportu detektywa, np. na płycie CD lub nośniku danych typu pendrive (także są dowodami elektronicznymi).


Zwróć uwagę na legalność pochodzenia dowodów, aby nie narazić się w późniejszym etapie na konsekwencje karne czy też związanej z pozwem cywilnym. Zapraszam do moich artykułów na temat stosowania urządzeń GPS oraz legalności zakładania podsłuchów i nagrywania rozmów.

Dowody w sprawie rozwodowej a sprawozdanie z wykonanych czynności detektywistycznych


Raport z przeprowadzonych czynności detektywistycznych nie jest oddzielną kategorią. Stanowi on dowód z dokumentu prywatnego, który został opisany powyżej. Jako prywatny detektyw chciałbym jednać szczególnie skupić się na tym dokumencie. Wiele agencji detektywistycznych w swojej ofercie pisze, że ich raport jest niepodważalnym dowodem w sądzie. Zdecydowanie tak nie jest. Jak wspomniałem, jest to dowód z dokumentu prywatnego.
Zgodnie z orzeczeniem SN z 30 czerwca 2004 r. IV CK 474/03: „dowód z dokumentu prywatnego jest samodzielnym środkiem dowodowym, którego moc Sąd ocenia według zasad określonych w art. 233 § 1 k.p.c.”.
Artykuł 233 § 1 k.p.c. mówi, że Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Czyli każde sprawozdanie z wykonanych czynności detektywistycznych zawsze będzie oceniane przez Sąd indywidualnie na potrzeby danej sprawy i to właśnie Sąd zadecyduje, o wiarygodności i przydatności raportu.

NEWSLETTER

Zostaw swój adres email, a otrzymasz darmowy ebook o narzędziach pracy detektywa. Zero spamu. Informacje o nowych artykułach prosto na Twój e-mail.

Leave a Reply

szesnaście + 12 =